Naše portfólio

Discover The Future

V Grow2FIT veríme, že inovácie robia svet lepším. Pomáhajú nám bojovať so zákernými chorobami, znižujú chudobu, zlepšujú prístup k vzdelaniu. A firmám umožňujú získať kľúčovú konkurenčnú výhodu, priťahovať talenty a byť dlhodobým lídrom na trhu. Preto je našou misiou objavovať budúcnosť a prinášať zákazníkom špičkové inovatívne riešenia.

Moderný vývoj

Dnešná doba si žiada zmenu v myslení pri návrhu nových aplikácií, nastavení vývojového cyklu čí rýchlej tvorby prototypov v duchu rapid-development metodik. Súčasný prístup k prevádzkovaniu IT infraštruktúry a dynamickej podstate prostredí kladie nové nároky na vývoj softwaru, ktorý bude schopný plne využiť potenciál Cloudových, Multi-Cloudových čí Hybridných prostredí.
Orientácia smerom k mikroservisnej architektúre je jedným z momentov, ktorý Vám môže pomôcť s prípravou vysoko dostupných aplikácií, ktoré sú schopné obstať vo veľkej konkurencií. Výber správnej architektúry musí byť ďalej podporený výberom vhodného programovacieho jazyka, ktorý Vám môže pomôcť ľahšie implementovať moderné technológie aj zefektívniť prevádzku samotnej aplikácie vzhľadom k optimalizácií konzumácie HW zdrojov.
Všetky vyššie zmieňované prístupy k modernému vývoju musia byť podporené správnou metodikou riadenia projektu, riadenia release cyklov, výberom sprievodných technológií pre CI/CD, monitoring, logging.
V našich projektoch častou aplikujeme Low-Code-Development prístup pre dosiahnutie absolútnej efektivity pri vývoji nových aplikačných riešení.

Kontaktujte nás

DevOps

Dnešný zrýchlený svet vyžaduje na to aby sme uspeli v tvrdej konkurencií čo najrýchlejšie nasadzovanie novej funkcionality našich služieb, pokiaľ možno okamžité fixovanie chýb, ktoré sa objavili a priebežne nasadzovanie do produkcie bez dlhých release okien. Cieľom nasadzovania dnešných aplikácií je zjednotenie deployment procesov do rôznych prostredí čí už on-prem alebo cloudu. Pomocou správne zvoleného CI/CD toolsetu a správne definovaných parametrizovateľných pipelines môžeme automatizovane a opakovateľne vykonávať nasadzovanie znovu a znovu.
V kontexte prevádzkovania aplikácií nesmieme zabúdať na kvalitnú monitorovaciu aplikáciu. Pokiaľ dosiahneme kvalitnú monitorovateľnosť aplikácie sme schopní on-line sledovať všetky aspekty prevádzky aplikácie čí už sledovanie spotreby zdrojov, aplikačné trasovanie alebo sledovanie business metrík. Tím sme schopní predikovať pád aplikácie, okamžite reagovať na anomálie pri prevádzke aplikácie a udržiavať aplikáciu bežiacu a dostupnú.
V kontexte DevOps máme dlhoročné skúsenosti. Realizovali sme kompletné transformačné projekty na úrovní celého IT. Zavedenie DevOps princípov vo firme nie je jednoduchá úloha, keďže zasahuje do veľkej časti podnikového IT a často aj mimo IT oddelenia. Radi pomôžeme so zavadzaním DevOps princípov aj vám.

Kontaktujte nás

Moderná infraštruktúra

Efektívny manažment IT zdrojov je stále achilovou pätou mnohých väčších organizácií. Typickým dôsledkom je to, že operácie, ktoré v cloudových prostrediach trvajú minúty, vedia v týchto organizáciach trvať dni až týždne.
Riešením tohto problému je zavedenie princípov modernej infraštruktúry. Za posledných 15 rokov došlo k obrovskému rozmachu mnohých internetových služieb bežiacich na miliónoch serveroch v rámci jednej organizácie. To viedlo k vytvoreniu techník a nástrojov, ktoré vedia pracovať na veľkých škálach a efektívne aj v malých tímoch. Automatizácia je ich prirodzenou súčasťou, pretože človek by tieto procesy spomaľoval. Dôsledkom je, že spoločnosť používajúca modernú infraštruktúru vie byť rádovo efektívnejšia a rýchlejšia v dodávaní služieb alebo softvéru.
V Grow2Fit máme skúsenosti s transformáciou zastaralej infraštruktúry na modernú čo vedie k zvýšeniu efektívnosti podnikov a zníženiu ich nákladov.

Kontaktujte nás

Databázové riešenia

Dáta všade kam sa pozriete. Počas realizácie našich projektov sme riešili statické ukladanie dát v bežných databázových enginoch pre relačné aj key/value databázy. Realizovali sme okrem iného návrhy HW infraštruktúry pre optimalizáciu výkonu a návrhy a implementácie ODS systémov. V posledných rokoch vo väčšej miere realizujeme prechod z veľkých monolitických databázových riešení na riešenia prispôsobené mikroservisnej aplikačnej architektúre tak aby sme zlepšili udržiavateľnosť a nasadzovanie aplikácií integrovaných s databázami a distribuovatelnosť databáz.
Bohaté skúsenosti máme aj so storage systémami kde sa orientujeme najmä na distribuované storage systémy ako CEPH, DRDB a container specific storages ako OpenEBS alebo Portworx. V posledných rokoch sa orientujeme najmä na integrovanie týchto storage systémov s containerovými platformami pre prevádzku statefull aplikácií.
Veľké produkčné riešenia sa dnes nezaobídu bez data stream storage systémov ako sú Kafka, alebo Flink ktoré tvoria chrbtový kanál naprieč viacerými datacentrami, zónami, regiónmi… Máme skúsenosti aj s cacheovacími systémami (Redis) čí messaging systémami (RabbitMQ).
Vďaka našej veľkej participácií v oblasti DevOps sme adoptovali aj technológie pre ukladanie metrík a logov – napr. time-series databázy ako Prometheus alebo Influx čí univerzálne riešenia pre analýzu zastúpené technológiami ako ElasticSearch.

Kontaktujte nás

Testing

Bez automatizovaných testov nie je možné zaviesť princípy CI/CD a tým dosiahnuť kratší time-to-market a nižšiu chybovosť.
Máme skúsenosti s návrhom, implementáciou a údržbou frameworkov pre automatizované testovanie vrátane automatizácie jednotlivých testovacích scenárov. Okrem automatizovaných riešení ale máme skúsenosti aj s návrhom testovacích stratégií, scenárov a samotnou realizáciou manuálneho testovania.
Rovnako vieme nastaviť procesy a manažment testovania pomocou odskúšaných nástrojov (napr. Atlassian Jira) alebo outsourcovať častí testovacieho procesu (napr. UAT testy).

Kontaktujte nás

Agilné procesy

Dosiahnite väčšiu angažovanosť vašich tímov a kratší time-to-market vďaka agilným procesom a tímom s End2End zodpovednosťou.
Preferujeme rozdelenie tímov podľa funkčných oblastí (čerpanie úverov, risk, zmluvy…) s veľkou zodpovednosťou a samostatnosťou tímov. Každý tím je zodpovedný za svoje požiadavky od vydefinovania zámeru s biznis vlastníkom cez návrh, implementáciu a testovanie (ideálne automatizované) až po nasadenie do produkcie.
Implementované funkcionality musia podporovať spätnú kompatibilitu rozhraní (API) a umožňovať feature-toggling (zapínane/vypínanie funkcionalít) aby bolo možné výsledný biznis proces v produkcii zapnúť po nasadení funkcionalít všetkých tímov.
Taktiež odporúčame zavedenie častého releasovania do produkcie (minimálne raz mesačne) s pevnými a nemennými dátumami prechodov cez jednotlivé prostredia. V prípade potreby odporúčame meniť scope dodávky a nie termíny releaseov.

Kontaktujte nás

Jira a ďalšie Atlassian nástroje

Jira a ďalšie Atlassian nástroje vám umožnia riadiť dodávku tímov, riešiť tickety rôznych typov a vytvárať intranetové riešenia za výhodný pomer cena/výkon. Vďaka našim skúsenostiam vieme ako dosiahnuť jednotný reporting a súčasne slobodu pre jednotlivé delivery tímy.

Kontaktujte nás